Inspiratienota gemeente Rumst: Het gemeentebestuur van Rumst heeft, reflecterend op het ontwerpproces voor de kleiputten, onderstaande inspiratienota opgemaakt. Deze dient, zoals het woord het zegt ter inspiratie voor alle betrokkenen.

Met deze nota wenst het gemeentebestuur van Rumst enkele suggesties te formuleren over de definitieve sanering en de herinrichting van de Terhaagse Kleiputten in Rumst. Deze suggesties vormen immers essentiële puzzelstukken in de reconversie van het post - industriële Terhagen naar een unieke, sterke buurt met karakter en toekomst.

Het unieke landschap van de Kleiputten bepaalt in sterke mate mee de identiteit van Rumst. Deze omgeving vormt een structurerend element die mee bijdraagt tot de beeldkwaliteit van de publieke ruimte. Het spreekt dan ook voor zich dat de gemeente Rumst wenst over te gaan tot de definitieve sanering van deze voormalige stortplaatsen om dit unieke landschap in stand te kunnen houden.

Voor de bestemming van het gebied, vormt het Kaderplan uit 2014 een belangrijke leidraad. In het Kaderplan worden de kleiputten ingedeeld in drie delen. Deelgebied 2 (tussen Bosstraat en Hoogstraat) wordt hierbij aanzien als een belangrijke overgang tussen de zeer actieve recreatie (deelgebied 1 tussen Schommelei en Bosstraat) en het natuurkerngebied (deelgebied 3 tussen Hoogstraat en Rumstsestraat). In het tussengebied worden recreatie en natuur op elkaar afgestemd.

Voor de concrete bestemming van deelgebied 2, zijn de lopende participatie- en co-creatieprocessen een optimale opportuniteit. De gemeente Rumst wenst dit gebied uit te bouwen tot een unieke omgeving waarin de functies van natuur en zachte recreatie met elkaar verweven worden. De gemeente bedoelt met zachte recreatie sporttakken als mountainbike, paardrijden, tennis, boogschieten,… kortom niet-gemotoriseerde sportdisciplines en activiteiten. Complementaire nevenfuncties van laag dynamische horeca- en/of commerciële, recreatieve activiteiten kunnen ook tot de mogelijkheden behoren.

De gemeente ziet ook een opportuniteit in het creëren van een duidelijke poortfunctie voor deelgebied 2 in Terhagen. Deze kan zich situeren in de buurt van de historische poort ‘De Beuckelaar’ en de rotonde Kapelstraat. Deze poortfunctie kan als toegang dienen voor de hierboven aangehaalde laag-dynamische en zachte recreatieve functies. In functie van de behoeften van recreanten en buurtbewoners kunnen rond deze plek parkeerplaatsen of sanitaire voorzieningen een meerwaarde betekenen.

De gemeente Rumst hoopt met dit project aldus de kracht van dit unieke landschap met het aanwezige historische erfgoed te verweven in een krachtige landschapsinrichting die de identiteit van Terhagen en Rumst illustreert. Deze landschappelijke kwaliteit kan versterkt worden door de realisatie van een glooiend, meer natuurlijk ogend landschap waarin de reliëfverschillen, omwille van de sanering, niet dominant zichtbaar zijn in het landschap. Deze opportuniteit kan immers ook het voordeel bieden dat bestaande knelpunten als de noordelijke afwerking van de zijstraten van de Kapelstraat en de erosieproblemen aan het uitkijkpunt in de Hoogstraat, kunnen worden weggewerkt.

Een bijkomende opportuniteit kan gezien worden in de verlenging van de trage wegverbinding van de Hoogstraat richting de deelgemeente Reet als alternatief voor het huidige Keibrekerspad. Een verbinding op eenzelfde niveau, zal het comfort voor fietsers verbeteren door steile hellingen te vermijden en ook de erosie van deze steile hellingen behoort dan tot het verleden.

Daarnaast streeft de gemeente naar een optimale oplossing voor de waterhuishouding. De gemeente wenst dat het project geen verhoogd waterrisico in de omliggende woonstraten teweeg zal brengen. Daarom streeft de gemeente naar een zo natuurlijk mogelijk blauw-groen netwerk in het nieuwe landschap. Natuurlijke bufferzones, voorzien van een riet- en moerasvegetatie kunnen als verbindingselement in dit blauw-groene netwerk optimaal worden geïntegreerd. De oude Potgatbeek (grens tussen Terhagen en Boom) vormt ook een mooie opportuniteit om samen met het gebiedswater op een zo natuurlijk mogelijke wijze naar de Rupel te worden afgevoerd.

De gemeente merkt op dat er de voorbije jaren een unieke band is gegroeid tussen de regio en Tomorrowland. Dat dit festival een uitstraling heeft tot ver buiten de Rupelstreek en zelfs op wereldschaal is ondertussen een feit. Dit betekent vanuit toeristisch oogpunt een belangrijke meerwaarde voor de streek en onze gemeente. De band tussen de Rumstenaren en Tomorrowland is met de jaren gegroeid. Ook heel wat van onze eigen inwoners zijn maar wat graag te gast op het festival.

Door de verdere ontginning van een deel van de huidige locatie van de toeristische verblijfplaats Dreamville (bovenaan deelgebied 3), komt de organisatie hiervan op de huidige locatie op termijn echter onder druk. Hoewel niet volledig, biedt de toekomstige bestemming van deelgebied 2 mogelijks wel kansen om ten dele als alternatief te fungeren voor het huidige Dreamville. De open graslanden bovenaan deelgebied 3, kunnen mogelijks deels gecompenseerd worden in een deel van deelgebied 2 en zorgen voor een meer divers natuurlijk landschap, aangekleed met kleine landschapselementen. Deze diversiteit in het landschap zorgt tevens voor een ecologische meerwaarde van het gebied.

De bestemming in het Gewestplan van het gebied ten noorden van de poort De Beuckelaar is nu woonuitbreidingsgebied. De gemeente wenst dit gebied indien mogelijk te herbestemmen, om daar geen extra woongelegenheden te creëren, maar dat dit gebied aansluit bij de bestemming van deelgebied 2.

De gemeentebestuur van Rumst hoopt dat deze ideeën ter inspiratie kunnen dienen in het verdere verloop van het co-creatietraject.

Samenvatting:
• Kaderplan (met opdeling in 3 deelgebieden) is belangrijke leidraad
• Zachte recreatie, met sporttakken als mountainbike, paardrijden, tennis, boogschieten,…
• Duidelijke poortfunctie voor deelgebied 2 in Terhagen
• Glooiend, meer natuurlijk ogend landschap, waarin sanering na begroeiing niet duidelijk zichtbaar is
• Trage-wegverbinding op eenzelfde niveau van de Hoogstraat naar Reet/Bosstraat
• Optimale oplossing voor de waterhuishouding
• Een deel open grasland kan op bepaalde momenten in het jaar benut worden voor recreatie en geeft ook een ecologische meerwaarde aan het gebied
• Woonuitbreidingsgebied herbestemmen

18 september 2018 - admin kleiputten Terhagen a
  • Totaal
    2
  • 0
  • 0
  • 2