Welke maatregelen worden er genomen in het kader van de sanering?

Welk soort vervuiling is er?

Zijn er gezondheidsrisico’s?

Zal er overlast zijn voor de omgeving tijdens de werken?

Is het kappen van bomen noodzakelijk? Waarom worden de bomen gekapt?

Worden alle gekapte bomen vervangen?

Waar wordt de grond gehaald die gebruikt zal worden voor de sanering?

Welke kwaliteit heeft de aangevoerde grond?

Hoe wordt de grond aangevoerd?

Wat met de visclub?

Als er geen golfterrein op het gebied komt, waarom staat er dan een G van golfterrein op het gewestplan?

Hoe zit het met de toegankelijkheid tijdens de werken?

Hoe gaat het gebied eruit zien na de werken?

Welke partners dragen een steentje bij aan het project?

Wanneer starten de werken?

Hoe kan ik deelnemen aan het participatietraject?

Waarom komt er grond van Oosterweel naar Terhagen? Kan die niet beter op een andere plek gestort worden?

 

 

Welke maatregelen worden er genomen in het kader van de sanering?

Het asbeststort wordt afgedekt met een geotextiel en grond. Het huisvuilstort zal afgedekt worden met een een laag grond, waterkerende folie en kleimatten. Bovenop de kleimatten komt een drainagelaag en een afdekking met grond en teelaarde. De aangebrachte drainagelaag zal het water in zuidelijke richting afvoeren (richting Rupel) waar het gemonitord zal worden. Tussen de beide storten zal een belangrijke grondaanvulling de storten stabiliseren tegen afschuiving en erosie.

 

Welk soort vervuiling is er?

Het gaat om een asbeststort en een huisvuilstort. Bij het asbeststort zijn de ophogingen en afdeklaag ernstig verontreinigd met asbest en zware metalen. Dit houdt een belangrijk risico voor de volksgezondheid in. Bij het huisvuilstort wordt een ernstige waterverontreiniging vastgesteld. Om te vermijden dat dit in de Rupel terechtkomt of dat het grondwater verontreinigd wordt, is een bodemsanering noodzakelijk. Zie ook: Waarom saneren?

 

Zijn er gezondheidsrisico’s?

Indien asbestvezels bloot komen te liggen en ingeademd worden ontstaat een ernstig gezondheidsrisico. In het verleden werden reeds voorlopige maatregelen genomen om de blootstelling zo veel mogelijk te beperken. 

Het huisvuilstort houdt geen gezondheidsrisico voor mensen in, maar heeft wel een belangrijke impact op het milieu, meer bepaald op de waterkwaliteit van bijvoorbeeld de Rupel. 

Door het definitief afdekken van beide stortplaatsen wordt blootstelling aan gestort materiaal volledig vermeden. Bijkomend vermijdt de afdekking dat het doorsijpelend regenwater vervuild geraakt. Het huisvuilstort wordt volledig geïsoleerd tussen de natuurlijke klei en de afdeklaag met klei en folie waardoor de vervuiling zich niet verder kan verplaatsen. Door de afdekking kan het regenwater immers niet meer in aanraking komen met de verontreiniging.

 

Zal er overlast zijn voor de omgeving tijdens de werken?

De projectpartners doen er alles aan om hinder voor de omgeving te beperken. De aanvoer van grond zal uitsluitend plaatsvinden via de binnenvaart en een te bouwen tijdelijke  overslagkade langs de Rupel. Hierdoor wordt vrachtverkeer met gronden over de weg in de omgeving volledig vermeden.   Ook de Kapelstraat (gelegen tussen de Rupel en het kleiontginningsgebied) wordt niet gelijkvloers gekruist (wel via tunnel of transportband).

 

Is het kappen van bomen noodzakelijk? Waarom worden de bomen gekapt?

Het kappen van de bomen op de twee stortplaatsen is noodzakelijk voor de sanering. Het is onmogelijk om grond aan te vullen en goed af te dekken door middel van een folie zonder de vegetatie weg te nemen. 

Het merendeel van de te ontbossen zone bestaat uit spontaan opgeschoten bossen van jonge leeftijd. Gezien de grootte van de oppervlakte is fysieke boscompensatie vereist. 

 

Worden alle gekapte bomen vervangen? 

Door actieve bebossing zullen in overleg met het Agentschap voor Natuur en Bos nieuwe bomen aangeplant worden. De wetgeving voorziet dat wie bos kapt, ook moet compenseren. Dit project zal de boscompensatie binnen het projectgebied realiseren. Dat wil zeggen dat we de boscompensatie niet afkopen. 

 

Waar wordt de grond gehaald die gebruikt zal worden voor de sanering?

De grond zal komen van de werken in het kader van de Oosterweelverbinding. De Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel (BAM) zal op vraag van de projectpartners instaan voor het aanleveren van de gronden. De aangevoerde gronden zullen uitsluitend bestaan uit zuivere gronden. 

 

Welke kwaliteit heeft de aangevoerde grond?

Er wordt uitsluitend niet verontreinigde grond geborgen.  Dit is geregeld in het VLAREBO met strenge onderzoeksverplichtingen op de site van herkomst en een ketensysteem dat de kwaliteit garandeert.

 

Hoe wordt de grond aangevoerd?

Voor de sanering is er heel wat grondtoevoer nodig. De projectpartners vinden het belangrijk dat dit transport de buurtbewoners zo weinig mogelijk hindert. Daarom kiezen ze ervoor om de grond volledig via het water te vervoeren. 

transport

Wat met de visclub?

De vijver van de Lustige Vissers valt in het projectgebied. Het is niet mogelijk om de sanering van het huisvuilstort te realiseren zonder een groot deel van de visvijvers te gebruiken. De visvijver grenst immers onmiddellijk aan de huisvuilstortplaats.  De visclub krijgt als eigenaar van hun perceel daarom aparte aandacht. We zoeken samen met de visclub naar een geschikte oplossing. 

 

Als er geen golfterrein op het gebied komt, waarom staat er dan een G van golfterrein op het gewestplan? 

Gewestplannen dateren uit een tijd dat golfterreinen populairder werden en in die tijd waren er meer concrete plannen voor een golfterrein. Deze gewestplannen zijn verouderd en achterhaald. Na het participatieproces starten we de procedure om de Gewestplannen te wijzigen naar de nieuw besliste bestemming.

 

Hoe zit het met de toegankelijkheid tijdens de werken?

Tijdens de werken zal de werfzone uit veiligheidsoverwegingen gefaseerd afgesloten worden. 

Van het projectgebied wordt volop gebruik gemaakt door heel wat recreanten (wandelaars, fietsers,…). Het projectgebied is groot, waardoor het mogelijk is om de werken gefaseerd uit te voeren en telkens een stuk open te houden voor recreanten. Daarnaast zorgt Natuurpunt voor extra mogelijkheden om te wandelen op het aangrenzende terrein. 

 

Hoe gaat het gebied eruit zien na de werken?

Het gebied krijgt een groene inrichting en zal publiek toegankelijk blijven voor wandelaars, fietsers en eventuele andere laagdynamische recreatievormen.. Welke vorm dit aanneemt weten we nu nog niet.  Het reliëf en de aanplantingen vormen een belangrijk onderdeel van die inrichting.  Het gebied wordt alleszins deels opnieuw bebost met inheemse loofbomen. Doorheen het landschap zullen onverharde en semiverharde paden lopen. De definitieve eindafwerking van het gebied wordt in een participatietraject met betrokkenen vorm gegeven.

 

Welke partners dragen een steentje bij aan het project?

Provincie Antwerpen, De Vlaamse Waterweg nv, Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel, Gemeente Rumst: zie partners

 

Wanneer starten de werken?

Een project van dergelijke omvang verloopt over verschillende jaren. Dit omdat we verschillende processen en wettelijke acties moeten doorlopen. Een eerste fase is een participatietraject om met alle belanghebbenden overeenstemming te vinden over de eindinrichting na sanering. Vervolgens start een formeel vergunningen traject met een MER, een Bodemsaneringsprocedure en een omgevingsvergunning. Pas als deze vergunningen worden afgeleverd kunnen de werken starten. 

 

Is het nodig om zo veel grond aan te voeren? Kan de sanering niet beperkt worden tot de stortplaatsen zelf?

Zelfs de meest strikte sanering vereist veel grond.  Zowel onder de folie (om perforatie tegen te gaan) als erboven (om te vermijden dat die bloot komt en om te zorgen dat er bos kan opgroeien.) is een dermate grote grondaanvulling vereist dat aanvoer per schip een must is.

In het kader van de sanering is het verder aangewezen ook tussen de stortplekken grond aan te vullen in functie van stabilisering van de stortmassieven en om erosie van de gesaneerde storten tegen te gaan.

Om aanvoer van gronden via de Rupel mogelijk te maken, is de bouw van losinfrastructuur, transportbanden of tunnels, … vereist.  Samen met de naakte saneringskost maakt dit de factuur van de sanering onrealistisch hoog indien geen bijkomend grondvolume kan worden geborgen.  De berging van dit volume grond, zowel voor de sanering zelf als aanvullend, en steeds afkomstig van Oosterweel en dus hoe dan ook te bergen, maakt de sanering betaalbaar. 

De vereiste grondaanvulling betekent helemaal niet dat een vlak of eentonig moet worden gecreëerd. De mogelijkheden voor variatie in reliëfs, steile hellingen en diepe dalen, variaties qua bodemsamenstelilng, de mogelijkheden voor verassende of avontuurlijke inrichtingen worden met de grondberging niet kleiner maar precies groter.

 

Hoe kan ik deelnemen aan het participatietraject? 

Iedereen die zich betrokken voelt bij het gebied, kan deelnemen aan het participatietraject. Het doel van het traject is om samen te komen tot een gedragen ontwerp voor de inrichting van het gebied.

Je kan via deze website je idee voor het gebied indienen of reageren op andere ideeën. Je kan ook participeren door deel te nemen aan de workshops. 

Hou dus zeker het nieuws op deze website in de gaten en/of schrijf je in op de nieuwsbrief.

 

Waarom komt er grond van Oosterweel naar Terhagen? Kan die niet beter op een andere plek gestort worden?

Voor de sanering van de stortplaatsen en de stabilisering ervan is hoe dan ook  een grote hoeveelheid grond nodig. Om die grond te bekomen, hebben de projectpartners De Vlaamse Waterweg en de provincie Antwerpen ingetekend op een oproep van de Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel (BAM). Daaruit is een publiek – publieke samenwerking voortgekomen die garandeert dat er op relatief korte termijn de benodigde grond kan geleverd worden.  De berging van dit grondvolume uit Oosterweel in Terhagen leidt tot 3 voordelen voor de maatschappij :

o De noodzakelijke grond voor sanering komt beschikbaar op zeer korte periode én via het water hetgeen een unieke opportuniteit vormt.

o De aangevoerde grondvolumes maken de sanering en de volledige logistieke oplossing die er nodig is om de sanering met minimale hinder te laten verlopen via de Rupel ook betaalbaar

o De berging van een deel van de gronden uit Oosterweel kan verlopen op een logistiek interessante en duurzame wijze.

Via een zorgvuldige eindrichting gebaseerd op inspraak van omwonenden en gebruikers zorgen we ervoor dat deze “voordelen voor de maatschappij” zo weinig mogelijk hinder betekenen voor “de buurt”.  En dat er een publiek toegankelijk groen gebied terug komt met minimaal de kwaliteiten en gebruiksmogelijkheden die vandaag voorhanden zijn.